Læserbreve

November

 

TAK FOR VALGET

 

Tak til alle de næsten 200 Greveborgere der satte deres personlige stemme ved mit navn til det netop overståede kommunalvalg. Tak for tilliden og støtten, jeg er meget ydmyg.

 

Socialdemokratiet gik imponerende næsten 2.000 stemmer frem, og fik 2 mandater mere. Fra 1. januar 2018 har vi 7 mandater ud af samlet 21. Hvor jeg sidder på det sidste mandat i vores nye byrådsgruppe.

 

Venstre gik 169 stemmer frem, og beholder flertallet og borgmesterposten.

 

Socialdemokratiet gik til valg på at forbedre de nære velfærdsområder ved at hæve skatten lidt. Det fik vi helt sikkert lidt tæv for.

 

Derfor er det godt at se, at V, DF og LA i deres fremsendte pressemeddelelse angående deres konstitueringsaftale skriver følgende ’Udgangspunktet er et uændret skatteniveau, medmindre der ikke kan findes andre finansieringsformer’.

 

Det er godt for det fremtidige samarbejde, at der lyttes.

 

Jeg vil som nyt medlem af byrådet ha’ øjnene stift rette mod maksimal socialdemokratisk indflydelse.

 

Særligt i det udvalg som jeg kommer til at sidde i. Igen mange tak for tillidserklæringen.

 

 

 

 

November

 

GREVE SKAL VEDLIGEHOLDES

 

Vedligeholdelsen af Greve kommunes ejendomme, broer og belægninger mv. vurderes løbende af administrationen - både af sikkerhedsmæssige som økonomiske årsager. Vedligeholdelsen er naturligvis prissat i budgettet.

 

For hvad angår vedligeholdelsen af Greve kommunes veje, tunneller, broer, legepladser samt genopretning af befæstede (flisebelagte / asfalterede) arealer på vores skoler gælder det, at det er underbudgetteret i flertallets senest indgåede budget.

 

Underbudgetteret betyder i denne sammenhæng, at der afsættes for lidt - eller intet - til vedligehold. Sikkerheden falder, huller i vejene kan imødeses, og efterslæb forventes.

 

Flertallet underbudgetterer således det føromtalte vedligehold med 21,5 mio. gode danske skattekroner pr. år iht. administrationens nævnte prissætning. Det er så skuffende, og lappeløsninger følger i årene fremover. Er vores kommune tjent med det, og hvad sker der med

sikkerheden på vores veje, cykelstier mv.?

 

Jeg mener naturligvis, at vi bør undgå manglende vedligehold på ovenstående vigtige områder i vores kommune. Socialdemokratiet har i vores budget afsat de 21,5 mio. kr., andet kan vi ikke være bekendt.

 

Jeg ønsker en ny og ansvarlig retning for Greve.

 

 

November

DN I GREVE

 

Jeg har er medlem af Danmarks Naturfredningsforening (DN), og deltog mandag d. 6. november i foreningens årsmøde i Borgerhuset.

 

DN blev stiftet i 1911, og siden 1937 ifm. naturfredningsloven fik foreningen mulighed for at oprette fredningssager. Dette via en direkte indgriben af daværende Socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning.

 

På foreningens årsmøde i lokalafdelingen i Greve kommune i mandags var der indlæg fra en skovrider fra Naturstyrelsen. Fokus var på skovene i Greve kommune herunder Greve og Tune skov.

 

Greves politikere blev rost over en kam for, at de bruger midler på skovrejsning. Skovene lagrer co2 og renser grundvandet, de er rekreative, og skovene bliver kun bedre som tiden går.

 

Greve kommune ligger lavt på naturindexet har jeg ofte hørt fra kloge mænd og kvinder. Men

 

indexet stiger, i takt med bl.a. førnævnte skove vokser - både opad og udad.

Får jeg de ca. 300 personlige stemmer, der plejer at være nok til et mandat på liste A i Greve, så vil jeg de næste 4 år også arbejde for, at vi får etableret flere naturstier i det åbne land.

 

Vores naturområde skal bindes bedre sammen, og stierne er allerede nedskrevet i kommuneplan mv.

 

 

Oktober

 

DEN PERSONLIGE VALGKAMP

 

Flere har i valgkampen spurgt mig om, hvad de økonomiske udgifter udgør for os kandidater, og hvad partiet deltager med. Det er naturligvis interessant, ligeså for kommende kandidater.

 

Fra partiet har jeg som Socialdemokratisk kandidat til kommunalvalget i Greve kommune ’fået’ 100 valgplakater. Helt traditionelle valgplakater med et påtrykt portrætbillede. Der ud over er der en masse fælles valgmateriale, naturligvis med fokus på vores borgmesterkandidat Niclas Bekker Poulsen.

 

Så 100 valgplakater har jeg fået - ikke andet. Jeg ved, at flere kandidater modtager mindre økonomiske tilskud fra fagforeninger / virksomheder, men det gør jeg ikke. Uden støtte fra partikammeraterne, og uvurderlig praktisk hjælp fra familie og venner, bliver valget en kæmpestor udfordring.

 

Jeg har, som et sjovt alternativ til de traditionelle kandidatflyers, valgt en alternativ løsning, som jeg ved, at mange borgere i kommunen allerede har lagt mærke til; nemlig kuglepenne.

 

Kuglepennene har indbygget ’træk-ud’ snip, hvor mine gode venner og familie har gået og cyklet hele maratons ved udbring af disse. Dem har jeg købt 10.000 stk. af til en pris på 24.000 kr.

 

Der ud over kommer en række mindre udgifter på ca. 2.000 kr. Det er, hvad jeg forventer at bruge på min personlige valgkamp.

 

 

Oktober

 

Stranden og lugtgener

 

Meget er skrevet om vores strands kvalitet det seneste år. Flertallet i Greve byråd tager med rette en del af æren for, at stranden ser bedre ud end tidligere.

 

Vi er helt enige med flertallet i, at det er godt, at den økonomiske ramme for strandrensningen er øget. Stranden er kommunens største naturaktiv, og fungerer dagligt som rekreativt område for

mange Greveborgere.

 

Lugtgenerne forekommer, når tang og fedtemøg forrådnes. Processen går hurtigere, når det er opskyllet, og især når temperaturen stiger.

Derfor er det indlysende, at en sommer som den vi har haft i år, har bidraget meget positivt til at dæmpe forrådnelsen - stanken - simpelthen pga. den lave sommervarme.

 

Vi kan reducere algevæksten ved at begrænse landbrugets brug af gødning. Overskydende kvælstoffer løber ved udvaskning gennem vores åer, søer, vandløb og rensningsanlæg, og skader naturen på sin vej. Dette er den primære kilde til den høje algevækst i Køge bugt.

 

Socialdemokratiet vil bedre naturoplevelser i Greve over hele linjen.

Når mulighederne er der til, ønsker vi, at strandrensningen øges. Gerne på dagligt niveau, som man kender fra andre stranddestinationer, der er velbesøgte af både lokale og turister.

 

Strandrensningen kan gøres bedre og oftere, det vil vi arbejde for.

 

 

 

Oktober (med Tina Rottbøll og Michale Hedetoft-Winther)

 

Flere pædagoger, folkeskolelærere og ældreboliger

 

Det er naturligt at bosætte sig i forhold til jobmuligheder og eksisterende tilhørsforhold. Men vil erhvervsaktive familier, der ønsker at bo i nærheden af Storkøbenhavn, vælge Greve kommune?

 

Har Greve nok at byde på, i forhold til de mange andre kommuner, der ’kurtiserer’ nye borgere?

 

En stor del af potentielle greveborgere i den erhvervsaktive alder har institutions- eller skolesøgende børn. Forældre bosætter sig der, hvor de kan tilbyde deres børn de bedste muligheder.

 

Hvis Greve taber kampen om dem, så falder efterspørgslen og prisen på ejerboliger. Hvilket vil betyde, at pensionisterne der bor i ejerboliger, taber en del af den opsparing, de har i deres bolig.

 

Greve har behov for en ny og meningsfuld strategi, der tilgodeser Greves børn og ældre. Grevesskal gøres til en mere attraktiv kommune for børnefamilier. Formålet er, at tiltrække erhvervsaktive familier, der kan bidrage til kommunens økonomi. En økonomi som står over for øget udgifter, qua

der bliver flere ældre i Greve, som vi naturligvis skal sikre, får en værdig god alderdom.

 

Vi bør derfor tilstræbe en markant forbedring på vores daginstitutionsområde og skoler i form af bedre normeringer og flere lærer, samt naturligvis flere ældreboliger.

 

Socialdemokratiet vil med denne investering sikre Greve fremtid.

 

 

 

Oktober (med Tina Rottbøll og Michale Hedetoft-Winther)

 

Nye vinde kan blæse i Greve

 

Greves daginstitutioners normeringer ligger på grænsen til kommunalt omsorgssvigt, hvis vi skal lytte tilanerkendte og førende forskere på området som Margrethe Kragh Müller, Dion Sommer mv.

 

Greve har i mange år ligget i bunden, når opmærksomheden rettes mod normeringer og særligt fordeling affaglært vs ufaglært personale på daginstitutionsområdet.

 

Dette har negative konsekvenser for vores børn, hvilket der findes målbart evidens for. Undersøgelser viser, at normeringen i sig selv, gør en stor forskel for børnene i forhold til deres trivsels og fremtid. Dårlige normeringer giver stressede børn. Konflikter opstår oftere i dagligdagen i institutionerne, og børnene trives

 

generelt dårligere. Det er ikke kun børnene, der påvirkes af de dårlige forhold i daginstitutionerne. Det gør også det pædagogiske personale naturligvis også.

I en svensk og meget omfattende undersøgelse undersøgte man urinen hos treårige børnehavebørn.

 

Halvvejs inde i forløbet ændrede man normeringerne fra 3 til 5 børn pr. medarbejder, og det gav hurtigt

udslag. Børnene blev mere stressede, havde oftere vredesudbrud, ligesom pædagogerne fik øgetsygefravær.

Socialdemokratiet i Greve har afsat 6,7 mio. til flere pædagoger i vores budget, hvilket svarer til en deltidsstilling i hver daginstitution.

 

Skuden skal vendes, du er velkommen om bord. For børnenes skyld.

 

 

 

 

Oktober

 

Miljøzone i Greve kommune

 

Jeg mener, at vi bør indføre en miljøzone. En miljøzone kræver, at de lastbiler der kører i zonen (eksempelvis over 3,5 tons), har påmonteret et partikkelfilter, der opsamler de skadelige dieselpartikler.

Beregninger viser, at en miljøzoneordning vil fjerne ca. 1/3 af vejtrafikkens udledning af dieselpartikler.

 

I starten kunne zonen burde dække øst for motorvejen fra til Greve C afkørslen til Greve N (Hundige).

Kommunen trækker tung trafik til via vores indkøbscentre, herunder naturligvis til Waves. Lastbiler i tusindvis der forurener, og efterlader et langt beskidt spor på sin vej.

 

På hver side af Hundige Centervej bor der tusindvis af Greveborgere bl.a. i Hundigegaardskvarteret, Gersagerparken, Askerød og i Eriksmindekvarteret (hvor jeg i øvrigt selv bor), der påvirkes dagligt.

 

Zonen skal tydeligt varsles med skilte efter de gældende vejregler, som vi ser det i bl.a. i København.

Greve skal naturligvis løbende tilpasse zonen i takt med, at den teknologiske udvikling af bilernes motornorm forbedres.

Som det fremgår af Socialdemokratiet i Københavns valgudspil, siger Frank Jensen til en artikel i Politikken, at diesel ønskes helt udfaset i København. Hvert år dør ca. 80 københavnere, primært ældre og ’svagelige’, for tidligt, af luftforurening, og omkring 20 Københavnere, af direkte udledninger fra vejtrafik, viser forskning.

 

 

 

Oktober

 

Forholdene i Greve Fodbold

 

Greve Fodbolds forhold er ikke up-to-date. Problematikken er omtalt i debatter i Sydkysten og på Facebook. Meget lidt har ændret sig, siden jeg som ung og håbefuld spillede i Greve Fodbold, kan jeg ved selvsyn konstatere. Det overrasker mig faktisk meget, med tanke på hvor stor en forening Greve Fodbold er - også på landsplan!

 

Jeg har selv 3 døtre, der valgte andre sportsgrene.

 

Der er mig bekendt omkring 1.700 medlemmer af Greve Fodbold. Hundredvis af hold fra andre byer besøger Greve om året, når kampe spilles, og stævner afholdes. De ringe faciliteter, herunder omklædningsfaciliteterne, er også ’historien om Greve’, når holdene tager hjem.

 

Socialdemokratiet i Greve ønsker at tilføre penge til renovering af forholdene for Greve Fodbold - bedre sent end aldrig! Vi har afsat midler hertil i vores nyligt offentliggjorte budget. Til implementering af en fed samlet løsning, der bringer faciliteterne op på tidssvarende (eller måske bedre) niveau, skal der ligeledes søges supplerende midler i de fonde, der støtter formål af netop den slags.

 

Så håbet lever. Det er klart, at løsningen skal implementeres i samarbejde med foreningen.

 

Jeg vil ikke glemme mine minder i Greve Fodbold, hvis vælgerne giver mig den fornødne opbakning til november.

 

 

September

 

skal vi hen du?

 

Administrationen udtaler, at vi kan imødese forringelser i Greve, efter at flertallet i Greve byråd harindgået budgetaftale. Budgetaftalen følger ikke administrations anbefalinger til drift og vedligeholdelse af kommunens legepladser, veje og tunneller. Der skæres hele vejen rundt, herunder nedsættes også tilskuddet til voksenundervisning.

 

Socialdemokratiet i Greve er nået frem til, at borgerne skal have et klart valg mellem 2 løsninger. Dennuværende, og vores.

 

Vi går til valg på at øge kommunens indtægter bl.a. via tilbagetrækning af fremtidige skattesænkninger og hæve skatten en smule. Det svarer til 130 kr. pr. mdr. pr. ’middelindkomstborger’ - beløbet er mindre for pensionister og borgere i lejebolig.

 

Vi sniger således ikke en eventuel skattestigning ind af bagdøren midt i valgperioden. Det er klart, at pengene skal behandles med allerstørste omhu, hvilket kommunens dygtige medarbejdere allerede gør. Greve er veldrevet i dag.

 

4 andre kommuner har netop fået tilladelse til at hæve skatten, de 3 af dem med Venstre borgmestre.

 

Vi vil investere mere i skolerenoveringen end flertallet. Vi vil afsætte 12 mio. kr. om året til flere skolelærer, 6.8 mio. til flere pædagoger svarende til ca. ½ årsværk pr. institution, samt etablere en cykelsti fra Tune til Karlslunde.

 

Hvilken vej vil du gå?

 

De bedste valghilsner

 

Michala Hedetoft-Winther

Tina Rottbøll

Mikkel Peter Sohn

Socialdemokratiske kandidater i Greve

 

___________________________________________________________________

 

September

 

For miljøets skyld

 

Københavns kommune er i stor skala påbegyndt husstandsindsamling af madaffald, som afsættes til bioforgasning. Den afgassede biomasse afsættes som jordforbedringsmiddel (rigt på næringssalte herunder det vigtige fosfor), hvormed cirklen er lukket, i det der som bekendt vokser afgrøder på vore marker.

 

Det giver meget mening at indsamle madaffald (som udgør ca. 40 % af den gennemsnitlige skraldespands indhold), i det alternativet er forbrænding som i dag.

 

Det afstedkommer naturligvis også en række praktiske udfordringer, og her kan vi høste af erfaringerne fra bl.a. København.

I Greve har vi en rigtig god samlet affaldsløsning, der ligeledes involverer vores genbrugsplads: MiljøCenter Greve. Vores løsning er relativ billig, og jeg synes som affaldsfagmand og Greveborger, at vi har et højt servicemæssigt indhold.

 

Vores aftale med leverandøren (RenoNorden) udløber i 2019, hvorfor der tages vigtige beslutninger om udbudsindhold i den kommende byrådsperiode

Greves nuværende løsning overholder ikke de grønne målsætninger nedskrevet i ressourcestrategien, der blev implementeret under Helle Thorning-Schmidt. Der fremgår det, at kommunerne skal opnå en genanvendelsesprocent på 50 % inden 2022.

 

Den målsætning opnår vi blot ved at indsamle madaffaldet, da andre elementer også tæller med i regnestykket.

 

Affaldsområdet er en mærkesag for Socialdemokratiet og for mig personligt. For miljøets skyld.

 

De bedste hilsner

 

Mikkel Peter Sohn Witthøft

Kandidat for Socialdemokratiet i Greve

 

Krogager 34

2670 Greve

 

___________________________________________________________________

 

Juli

 

Socialdemokratiet og DF i Greve

 

Vagn Schou skriver i læserbrev, d. 11. juli ganske korrekt, at der på det velfærdspolitiske område er store fællesskaber mellem Socialdemokratiet og DF. Det er også korrekt, at kommunalpolitik bør være borgernært konkret politik.

 

Vagn Schou opfordrer i flere omgange i omtalte læserbrev Dansk Folkeparti i Greve til ’... at forlade et belastet Venstre …’. Jeg tror, at Vagn Schou muligvis tænker på den unødvendige lukning af Tjørnelyskolen, på trods af andre løfter fra Venstre - desuden har borgmesterens retssag belastet partiet, og har sat spørgsmålstegn ved hendes personlige troværdighed.

 

Vagn Schou opfordrer desuden DF i Greve til at se mod Socialdemokratiet efter det kommende kommunalvalg, i det partierne på Christiansborg ’… samarbejder for fælles politik ... ’ og ’… senest med forslag til fjernelse af tilskud til muslimske friskoler …’ som hr. Schou formulerer det.

 

Jeg er enig med Vagn Schou i, at partierne der tidligere havde det svært med hinanden, sagtens kan i dag.

 

Så jeg opfordrer mit parti til at se fremad, og glemme gammelt nag. Jeg er personligt klar til at indgå de nødvendige kompromisser - alt efter vælgernes gunst naturligvis - så længe det er til gavn for borgerne i Greve.

 

De bedste sommerhilsner

 

Mikkel Peter Sohn Witthøft, Socialdemokratisk kandidat, nr. 6 på listen

Krogager 34

2670 Greve

 

___________________________________________________________________

 

11. juli

 

 

Tak - Gersagerparken

 

Som kandidat til kommunalvalget til november, deltager man ind i mellem også i aktiviteter, som man normalt ikke vil deltage i.

 

Lørdag d. 1. juli deltog jeg eksempelvis sammen med en række partikammerater fra Socialdemokratiet i Greve i Geragerfestivalen afholdt i, ja naturligvis Gersagerparken.

 

En imponerende festival stablet på benene af frivillige i Gersagerparken. Som frivillig foreningslivet i Greve kommune er jeg udmærket klar over den jætte indsats, der var lagt for dagen.

 

Foruden mini-tog der kørte rundt i bebyggelsen for de små, var der endvidere sækkepibespiller, trampoliner, karrusel, hoppeslot, musik, brandvæsen, øltelt, andre politiske partier og meget meget andet til stede. Et stort arrangement professionelt gennemført af arrangørerne.

 

Den dag hus og have ikke er mig mere, så er Gersagerparken med dens rummelige beboere, suveræne beliggenhed og masser af ildsjæle absolut et potentielt sted for mig og bo.

 

Vi ses igen i 2018, det er helt sikkert.

 

De bedste sommerhilsner

 

Mikkel Peter Sohn Witthøft, Socialdemokratisk kandidat, nr. 6 på listen

Krogager 34

2670 Greve

 

___________________________________________________________________

 

11. juli

 

Tak - Hans og SF

 

Hans Kristiansen fra SF udtaler sig i Sydkysten i juni 2017 om kildesortering af affald.

 

Det er tilfældigvis et politisk område, hvor jeg som fagmand har en stor indsigt, og ikke mindst ambitioner på Greves vegne.

 

Indsamling af bl.a. madaffald er et vigtigt og væsentligt element i den miljørigtige ressourcestrategi, der blev implementeret under ledelse af Helle Thorning-Schmidt. Kommunerne skal opnå en genanvendelsesprocent på 50 % inden 2022!

 

På Greves vegne har vi et stykke endnu, før vi kan indfri målsætningen. Vi er således ikke grønne nok i dag.

 

Derfor går Socialdemokratiet i Greve til valg på, at madaffald skal kildesorteres, og anvendes til bioforgasning. Bioforgasning er langt mere energieffektivt end forbrænding.

 

Den afgassede biomasse afsættes som jordforbedringsmiddel (rigt på næringssalte), fremfor kunstigt produceret (ofte importeret) gødning.

 

Det teknik- og miljøpolitiske område er ren mærkesag for mig. Og jeg vil udfordre og opfordre alle øvrige partier til at gå en langt mere grøn vej i Greve, end hvad tilfældet er i dag.

 

De bedste sommerhilsner

 

Mikkel Peter Sohn Witthøft, Socialdemokratisk kandidat, nr. 6 på listen

Krogager 34

2670 Greve

 

 

___________________________________________________________________

 

9. juni 2017

 

En lille vind

 

Benny Kurt Andersen (BKA) har i fejlbehæftet læserbrev af d. 2. maj, som igen blev fejlagtigt gengivet i læserbrev af d. 23. maj af byrådskandidat Peter Nielsen (PN) fra DF skrevet, at Socialdemokratiet i Greve har givet Alternativet løfte om en mere positiv indvandrerpolitik. Dette er naturligvis faktuelt forkert - en sådan aftale eksisterer slet ikke.

 

Socialdemokratiet i Greve støtter op om partiets politik på det flygtninge- indvandrepolitiske område, hvor de stramninger som vi så under tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, jo er forsat under den nuværende regering. Tonen i debatten derimod, den er skærpet negativt, og er i mine øjne alt for generaliserende - den kan blive bedre, og det vil jeg gerne arbejde for.

 

Jeg er ikke i tvivl om, at enkelte individer inden for grene af humanismen ikke deler vores opfattelse af stramninger på flygtninge-/ indvandrerområdet! Men man giver, og man tager i et demokrati, herom er jeg sikker på, at BKA og PN er enig med mig.

 

Derfor ser jeg meget frem til det kommende kommunalvalg, hvor vi forhåbentlig kan få renset luften med en række nye medlemmer af kommunalbestyrelsen. Således at vi kan samarbejde i god tone på kryds og tværs af byrådet.

 

De bedste sommerhilsner

 

Mikkel Peter Sohn Witthøft, Socialdemokratisk kandidat, nr. 6 på listen

Krogager 34

2670 Greve

 

___________________________________________________________________

 

Maj 2017

 

 

Spil(d) af tid for galleriet

 

Som så mange andre borgerne var jeg til borgermøde på Tjørnelyskolen mandag d. 8. maj. ’Jeg er glad for, at vi nu har muligheden for at holde dette borgermøde, så vi kan høre, hvad borgerne i kommunen forestiller sig skal ske med Tjørnelygrunden,’ siger Borgmester Pernille Beckmann - fremgik det af invitationen.

 

’Dialogmødet’ var desværre en lille parodi - faktisk lidt spild af tid. Dels var der fejl i materialet, hvor der bl.a. var uoverensstemmelser på de anførte kvadratmeter, som én af de få borgere der fik taletid anførte. Der ud over var der blandt de fleste medborgere, som jeg efterfølgende talte med enighed om, at spørgetiden på kun 10 min var for lidt, uagtet man lagde op til, at dialogen skulle fortsætte efterfølgende udendørs i grupper.

 

Det tyder i min verden kun på én ting; At man var bange for at høre kritik i plenum.

 

Arrangementet var således groft sagt lidt af en skamplet for demokratiet, og jeg håber, at vi ved næste valg, får en ny retning her i kommunen. En politisk retning hvor borgerne høres, og hvor over 6.000 tusinde underskrifter mod skolelukningen ikke bliver ignoreret.

 

De bedste hilsner

 

Mikkel Peter Sohn Witthøft, Kandidat for Socialdemokratiet i Greve

Krogager 34

2670 Greve

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved